BETA
Organisation

Kawamoto Bijutsu Shoshi

The V&A holds 1 object related to Kawamoto Bijutsu Shoshi.

1
object in the V&A collections

From the collections

1 object made by Kawamoto Bijutsu Shoshi