BETA
Organisation

The Savoy Hotel Ltd.

The V&A holds 1 object related to The Savoy Hotel Ltd..

1
object in the V&A collections

From the collections

1 object made by The Savoy Hotel Ltd.