Or are you looking for Search the Archives?
"ATARU USHI NO FUMIZUKI KYOGEN, NEGAI NO ITO IRO NO FUMIZUKI", from the series "ATARU..." SUCCESSFUL PLAYS OF THE ZODIAC SIGNS (Woodblock print)

"ATARU USHI NO F...

UTAGAWA KUNISADA I
1858

View details
"ATARU USHI NO FUMIZUKI KYOGEN, NEGAI NO ITO IRO NO FUMIZUKI", from the series "ATARU..." SUCCESSFUL PLAYS OF THE ZODIAC SIGNS (Woodblock print)

"ATARU USHI NO FUMIZUKI KYOGEN, NEGAI NO ITO IRO NO FUMIZUKI", from the series "ATARU..." SUCCESSFUL PLAYS OF THE ZODIAC SIGNS (Woodblock print)

 • Date: 8/1858
 • Place: Edo
 • Artist/maker: UTAGAWA KUNISADA I
"ATARU I NO YAYOI KYOGEN, KANADEHON CHUSHINGURA", from the series "ATARU..." SUCCESSFUL PLAYS OF THE ZODIAC SIGNS (Woodblock print)

"ATARU I NO YAYO...

UTAGAWA KUNISADA I
1857

View details
"ATARU I NO YAYOI KYOGEN, KANADEHON CHUSHINGURA", from the series "ATARU..." SUCCESSFUL PLAYS OF THE ZODIAC SIGNS (Woodblock print)

"ATARU I NO YAYOI KYOGEN, KANADEHON CHUSHINGURA", from the series "ATARU..." SUCCESSFUL PLAYS OF THE ZODIAC SIGNS (Woodblock print)

 • Date: 4/1857
 • Place: Edo
 • Artist/maker: UTAGAWA KUNISADA I
"EDO NO HANA MIMASU SOGA", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

"EDO NO HANA MIM...

UTAGAWA KUNISADA I
1857

View details
"EDO NO HANA MIMASU SOGA", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

"EDO NO HANA MIMASU SOGA", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

 • Date: 4/1857
 • Place: Edo
 • Artist/maker: UTAGAWA KUNISADA I
"KINRYUZAN CHIMOTO NO HATSUHANA", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

"KINRYUZAN CHIMO...

UTAGAWA KUNISADA I
1857

View details
"KINRYUZAN CHIMOTO NO HATSUHANA", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

"KINRYUZAN CHIMOTO NO HATSUHANA", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

 • Date: 3/1857
 • Place: Edo
 • Artist/maker: UTAGAWA KUNISADA I
"NEZUMI KOMON HARU NO SHINGATA", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

"NEZUMI KOMON HA...

UTAGAWA KUNISADA I
1857

View details
"NEZUMI KOMON HARU NO SHINGATA", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

"NEZUMI KOMON HARU NO SHINGATA", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

 • Date: 1/1857
 • Place: Edo
 • Artist/maker: UTAGAWA KUNISADA I
"MOTOMISHI HANABUNBU NO NORIKAKE", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

"MOTOMISHI HANAB...

UTAGAWA KUNISADA I
1856

View details
"MOTOMISHI HANABUNBU NO NORIKAKE", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

"MOTOMISHI HANABUNBU NO NORIKAKE", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

 • Date: 10/1856
 • Place: Edo
 • Artist/maker: UTAGAWA KUNISADA I
"SANMON GOSAN NO KIRI", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

"SANMON GOSAN NO...

UTAGAWA KUNISADA I
1857

View details
"SANMON GOSAN NO KIRI", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

"SANMON GOSAN NO KIRI", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

 • Date: 1/1857
 • Place: Edo
 • Artist/maker: UTAGAWA KUNISADA I
"TENJIKU TOKUBEI IKOKU BANASHI", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

"TENJIKU TOKUBEI...

UTAGAWA KUNISADA I
1857

View details
"TENJIKU TOKUBEI IKOKU BANASHI", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

"TENJIKU TOKUBEI IKOKU BANASHI", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

 • Date: 4/1857
 • Place: Edo
 • Artist/maker: UTAGAWA KUNISADA I
"SANMON GOSAN NO KIRI", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

"SANMON GOSAN NO...

UTAGAWA KUNISADA I
1857

View details
"SANMON GOSAN NO KIRI", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

"SANMON GOSAN NO KIRI", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

 • Date: 6/1857
 • Place: Edo
 • Artist/maker: UTAGAWA KUNISADA I
"JIRAIYA GOKETSU MONOGATARI", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

"JIRAIYA GOKETSU...

UTAGAWA KUNISADA I
1856

View details
"JIRAIYA GOKETSU MONOGATARI", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

"JIRAIYA GOKETSU MONOGATARI", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

 • Date: 10/1856
 • Place: Edo
 • Artist/maker: UTAGAWA KUNISADA I
"TSUKI NO MUME HIGAKI NO KAGEKIYO", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

"TSUKI NO MUME H...

UTAGAWA KUNISADA I
1857

View details
"TSUKI NO MUME HIGAKI NO KAGEKIYO", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

"TSUKI NO MUME HIGAKI NO KAGEKIYO", from the series "ODORI KEIYO GEDAI ZUKUSHI" (Woodblock print)

 • Date: 1/1857
 • Place: Edo
 • Artist/maker: UTAGAWA KUNISADA I
"ATARU TORI NO KIKUZUKI KYOGEN, SOHO FUTATASU DOMOE", from the series "ATARU..." SUCCESSFUL PLAYS OF THE ZODIAC SIGNS (Woodblock print)

"ATARU TORI NO K...

UTAGAWA KUNISADA I
1861

View details
"ATARU TORI NO KIKUZUKI KYOGEN, SOHO FUTATASU DOMOE", from the series "ATARU..." SUCCESSFUL PLAYS OF THE ZODIAC SIGNS (Woodblock print)

"ATARU TORI NO KIKUZUKI KYOGEN, SOHO FUTATASU DOMOE", from the series "ATARU..." SUCCESSFUL PLAYS OF THE ZODIAC SIGNS (Woodblock print)

 • Date: 11/1861
 • Place: Edo
 • Artist/maker: UTAGAWA KUNISADA I
Woodblock print

Woodblock print

UTAGAWA KUNISADA I
1851

View details
Woodblock print

Woodblock print

 • Date: 1/1851
 • Place: Edo
 • Artist/maker: UTAGAWA KUNISADA I
Woodblock print

Woodblock print

UTAGAWA KUNISADA I
1852

View details
Woodblock print

Woodblock print

 • Date: 3/1852
 • Place: Edo
 • Artist/maker: UTAGAWA KUNISADA I
Woodblock print

Woodblock print

UTAGAWA KUNISADA I
1854

View details
Woodblock print

Woodblock print

 • Date: 10/1854
 • Place: Edo
 • Artist/maker: UTAGAWA KUNISADA I